TAGALOG

 

“Hotline” Pagkonsultang ginaganap sa iba-ibang wika para sa mga dayuhan

 Ang pagkonsulta sa aming “Hotline” ay
ginaganap tuwing Lunes. Miyerkoles at Biyernes.

 Mangyari po lamang na tumawag sa alinmang mga
bilang ng telepono na nakatala dito.

TEL: 078-232-1290

FRI. 1:00pm – 8:00pm

Ang pagbibigay ng
payo ay aming isinasagawa sa mga sumusunod na wika  English, Tagalog, Espanyol, portuges.
Mangyari po lamang na tumawag muna sa amin kung nais ninyong kumunsulta
bukod sa mga wikang nabanggit.

 At para naman sa translation, may pagkakataong kakailanganin ninyong magbayad para dito,
gawa ng minsan ay kinakailangang isagawa ito ng isang profesyonal na translator depende sa nilalaman ng inyong mga dokumento.

 Kung hinihiling ng pagkakataon, maaaring
ipakilala namin kayo sa Abogado o sa Administrative Atorney at iba pa.